Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Opdrachtgever (het podium) en De Artiest (de band) , tot stand gebracht door Bianca Wijnsma Producties (waaronder Trigger Management & Bookings), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01164778, handelend als vertegenwoordiger en in opdracht van De Artiest.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door De Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, binden De Artiest en/of Trigger Management & Bookings niet, tenzij deze vooraf expliciet door De Artiest en/of Trigger Management & Bookings schriftelijk zijn aan­vaard.

Trigger Management & Bookings handelt als een bemiddelingskantoor in opdracht van De Artiest. De inhoud en voorwaarden voor deze dienstverlening zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Artiest en Trigger Management & Bookings.

Overeenkomsten voor optredens komen tot stand doordat Opdrachtgever (het podium), zijnde contractant 1 een contract aangaat met De Artiest, zijnde contractant 2, waarbij contractant 2 zich verplicht een optreden te verzorgen voor contractant 1, die hiervoor betalingsplichtig is. Opdrachtgever betaalt rechtstreeks aan De Artiest. De inhoud en voorwaarden voor deze overeenkomst zijn vastgelegd in een Optreed-contract. Trigger Bookings verzorgt het tot stand komen van deze overeenkomst als vertegenwoordiger en in opdracht van De Artiest.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.
1. “Trigger Bookings”, de verkorte naamstelling van Trigger Management & Bookings; het bemiddelingskantoor en vertegenwoordiger van de artiest, act, band;
2. “De Opdrachtgever”, het podium oftewel degene die een contract sluit met één of meerdere artiesten en/ of musici en/ of technici,
3. “De Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/ of uitoefenend kun­stenaar al dan niet verenigd in een formatie, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concer­ten en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen wor­den waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen -, die zich jegens De Opdrachtgever heeft ver­bonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
4. “De Wederpartij”, de Opdrachtgever en/of Artiest;
5. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voort­vloeiende uit de tussen Artiest en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Trigger Bookings meer werkzaamheden moeten verrichten en/ of hogere (on)kosten moeten maken;
6. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmake­lijk verbonden zijn met de overeenkomst tussen Artiest en Opdrachtgever;
7. “Samenwerkingsovereenkomst”, de overeenkomst tussen De Artiest en Trigger Bookings waarin de inhoud en voorwaarden van de dienstverlening door Trigger Bookings staan beschreven,
8. “Optreed-contract”, de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Artiest waarin de inhoud en voorwaarden van de dienstverlening van de Artiest staan beschreven;
9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in het Optreed-contract.
10. “Crew”, de personen die vanuit hun functie bij de band behoren: roadie, geluidstechnicus, lichttechnicus, manager.
11. “Gasten”, de personen die als gast van de band meekomen en bij name genoemd worden op de gastenlijst (max. 10 pers.) : familie, vrienden, kennissen, zakelijke relaties.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Artiest
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, aan Opdrachtgever zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden veertien dagen tenzij nadrukkelijk schriftelijk een andere geldigheidsduur aan Opdrachtgever is medegedeeld door Trigger Bookings.
2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de Opdrachtgever mondeling, danwel per e-mail de boeking bevestigt bij Trigger Bookings. Op dit moment wordt de wederpartij door Trigger Bookings ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
3. Trigger Bookings zal, namens De Artiest, de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch bin­nen een termijn van zeven dagen na dagtekening in het bezit is van Trigger Bookings.
4. Indien Trigger Bookings de overeenkomst niet binnen zeven dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft Trigger Bookings, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks per post of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht door De Artiest bij de Opdrachtgever. De Artiest betaalt vervolgens het meerwerk aan Trigger Bookings, zoals overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Optreed-overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt niet verrekend.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

1. De Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, alsmede met de soort en/ of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De auteursrechtenheffing door de BUMA/STEMRA/SENA evenals alle andere financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
3. De Artiest verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de Opdrachtgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Het produceren van geluidsvolume geschiedt in overleg.
4. De opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van De Artiest en/of door De Artiest ingeschakelde derden. Het podium is goed bereikbaar voor De Artiest en crew. Indien De Artiest haar apparatuur naar een bovenverdieping moet vervoeren, dient er een lift aanwezig te zijn in het gebouw of Opdrachtgever draagt zorg voor ondersteunende hulp in de zin van mankracht of middelen.
b. dat er voldoende en veilige stroomvoorziening (zie technische rider van De Band) aanwezig is. Indien de veiligheid van De Artiest en crew onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of een niet deugdelijk podium, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is De Artiest gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is de Opdrachtgever gehouden de volledige gage aan De Artiest uit te betalen.
c. dat er dranghekken op ruime afstand van het podium staan opgesteld indien De Artiest dit noodzakelijk acht en dat door haar vertegenwoordiger Trigger Bookings schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Opdrachtgever.
d. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met Trigger Bookings een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
e. dat er voor De Artiest en crew een nette, afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van voldoende tafels, stoelen, een spiegel en noodzakelijke verwarming.
f. dat De Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
g. dat, indien blijkt dat de populariteit van De Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan De Artiest gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
5. De Artiest speelt over de eigen backline tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. De technische rider van De Artiest maakt onderdeel uit van dit contract en wordt daarbij geleverd. Opdrachtgever verklaart de technische rider te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen en deze na te leven.
6. Indien De Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, dient deze de Opdrachtgever direct te waarschuwen. De Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen ten einde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
7. De Artiest verplicht zich er zorg voor te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen.
8. Iedere schade aangebracht aan instrumenten , geluid/licht, apparatuur e.d. van De Artiest zowel in eigendom als gehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, door andere artiesten of door mankracht ingezet door De Opdrachtgever als bedoeld in artikel 4a, wordt door Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. De Band kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het gebouw, inboedel etc. door derden.
9. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van De Band en crew. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van De Artiest op het podium en/of in de kleedkamer bevindt. Podium, kleedkamer en backstage zijn uitsluitend toegankelijk voor Band en crew.
10. Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte van één der artiesten, enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, is De Artiest gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat zij daarvoor schadeplichtig kan worden gesteld door Opdrachtgever. In dit geval dient de Band de Opdrachtgever onmiddellijk te waarschuwen.
11. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of andere overmacht, gelden de bepalingen als gesteld in artikel 11.0.
12. De Artiest behoudt zich het recht voor het optreden te annuleren, zulks tot uiterlijk 5 dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden te verplaatsen naar een andere datum (dit onder dezelfde voorwaarden) in geval De Artiest op de datum van het evenement een televisie-optreden c.q. tv-opname en/of een buitenlands tournee heeft, zonder dat De Artiest hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
13. Indien zich een situatie voordoet zoals in artikel 12 beschreven, danwel De Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is het optreden te realiseren, heeft Trigger Bookings het recht het desbetreffende optreden door een andere (gelijkwaardige) band te doen vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met De Artiest te annuleren.
14. Opdrachtgever biedt de bandleden en crew (crew is max. 2 personen) de volgende consumpties: 2 drankjes per persoon per uur. Tevens biedt Opdrachtgever de Artiest en crew een eenvoudige maaltijd aan indien zij langer dan 4 uren op locatie is tbv van opbouw, soundcheck, optreden en afbouw.
15. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat De Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Invulling van de pauzetijden geschiedt in overleg.
16. Opdrachtgever zorgt voor gratis parkeerplaatsen voor De Artiest vlakbij de podiumingang. Eventuele parkeerkosten zijn voor de Opdrachtgever. Eventuele te verwachten problemen met parkeren van de voertuigen van De Artiest en crew dienen vooraf te worden gemeld bij Trigger Bookings.
17. Licht en Geluid worden verzorgd door Opdrachtgever. De Artiest neemt mogelijk haar eigen geluidsman mee. Deze is dan aanwezig bij de soundcheck en dient toegang te krijgen tot de geluidsapparatuur ten tijde van de soundcheck en het optreden van De Artiest. Opdrachtgever verleent de geluidsman van De Artiest alle ruimte om zijn taak uit te voeren en geeft ook door hem ingehuurde derden (waaronder de licht- en geluidsleverancier) opdracht hieraan mee te werken.
18. Wanneer Opdrachtgever posters laat ontwerpen waarop De Artiest aangekondigd wordt met logo en/of foto dient hij de officiële huisstijl en persfoto van De Artiest te gebruiken. De Artiest zal deze op verzoek aanleveren. Wanneer Opdrachtgever een persbericht doet uitgaan waarin inhoudelijk over De Artiest gesproken wordt, dient De Artiest inzage te krijgen in de tekst en deze goed te keuren voordat het bericht gepubliceerd wordt.
20. De Artiest heeft het recht in/op de zaal/het terrein waar het optreden plaats vindt artikelen te (doen) verkopen die in verband staan met De Artiest (CD’s, merchandise etc).
21. De Artiest heeft de mogelijkheid om maximaal 10 gasten het optreden gratis bij te laten wonen. Hiertoe wordt voor aanvang van het optreden een gastenlijst aan de organisatie overhandigd/gemaild. Voor gasten geldt: vrije entree, maaltijden/consumpties voor eigen rekening, geen toegang backstage.

Artikel 4. Rechten
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door De Artiest en/of Trigger Bookings ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij De Artiest en/of Trigger Bookings. Het is de Opdrachtgever en niet toegestaan om zon­der voorafgaande schriftelijke toestemming van De Artiest en/of Trigger Bookings van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 5. Prijzen
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijd­stip van de offerte en/ of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van De Artiest prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoers­kosten, technische- en/ of organisatorische kosten – mochten voordoen, is De Artiest gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voor­noemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief btw, exclusief licht en geluid en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten;

Artikel 6. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk zeven dagen voor datum aanvang. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/ of opschorting.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. De Artiest heeft dan het recht om zonder nadere aankondig­ing van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan De Artiest verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente ver­hoogd met een contractuele rente van twee procent, waar­bij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan De Artiest tevens de buitengerechtelijke incas­sokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro.
4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door De Artiest in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft De Artiest het recht diens ver­plichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens De Artiest voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. De Artiest is steeds gerechtigd de opdrachtgever te ver­zoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van De Artiest te verschaffen.

Artikel 7. Annulering door Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met De Artiest gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Trigger Bookings, handelend als vertegenwoordig van De Artiest, mede te delen.
2. In het geval De Opdrachtgever de met De Artiest gesloten overeenkomst annuleert is De Opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, de totale overeengekomen uitkoopgage jegens De Artiest verschuldigd.
2a. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepass­ing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
3. De opdrachtgever vrijwaart De Artiest en/of Trigger Bookings volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/ of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. Klachten van Opdrachtgever
1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoe­ring van enige verplichting uit hoofde van de met De Artiest gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partij­en steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan Trigger Bookings per aangetekende brief ken­baar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt De Artiest geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring
1. De Artiest en/of Trigger Bookings kunnen door de wederpartij nimmer aansprake­lijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/ of grove schuld van De Artiest en/of Trigger Bookings. Indien en voor zover op De Artiest en/of Trigger Bookings enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door De Artiest uit hoofde van de desbe­treffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefac­tureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. De Artiest en/of Trigger Bookings is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/ of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/ of zaken, gedurende het evenement.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/ of verlies van door De Artiest, Trigger Bookings of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/ of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart De Artiest en/of Trigger Bookings voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van meerwerk en/ of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van De Artiest, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door De Artiest ingeschakelde derden – waaronder Trigger Bookings -, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart De Artiest en/of Trigger Bookings tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van De Artiest om van de Opdrachtgever al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van De Artiest of van de door haar ingeschakelde derden – waaronder Trigger Bookings- , voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De Opdrachtgever vrijwaart De Artiest en Trigger Bookings tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. Ontbinding
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– De Artiest, handelend als een formatie van meerdere muzikanten verenigd in een band, ophoudt te bestaan –
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Trigger Bookings en/of De Artiest gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 11. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waar­door De Artiest diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, zullen voor De Artiest als over­macht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie De Artiest voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Opdrachtgever
2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is De Artiest in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ont­binden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat De Artiest hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evene­ment en/ of optreden van De Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 11 b. Onverbindendheid/ Hiaten
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onver­minderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet­-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet ­verbindende bepaling.

Artikel 12. Geschillen
1. Op de door De Artiest gesloten overeenkomsten en de afhandeling daarvan door Trigger Bookings, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Groningen.

Disclaimer

DISCLAIMER

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS en haar diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS.

Deze website bevat een aantal externe links. TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe link. TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS
respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurd. TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS
verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor vragen over bovenstaande, neem contact op met TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS.

Privacybeleid

Trigger Manangement & Bookings geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Trigger Management & Bookings. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-04-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Silverstone Studio. Silverstone Studio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Silverstone Studio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Silverstone Studio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Silverstone Studio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Silverstone Studio heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ATB Buitenpost. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, ATB heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. ATB is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. ATB gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Trigger Management & Bookings op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Voor het verstrekken van informatie kan Trigger Management & Bookings administratiekosten ad EUR 4,50 per verzoek in rekening brengen. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons via email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons via e-mail. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons via e-mail. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Trigger Management & Bookings. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies

Zie onze Cookies-pagina waarin staat vermeld welke cookies geplaatst kunnen worden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Je kunt ons bereiken via info@triggerbookings.nl

Share:
Copyright 2019 Trigger Management & Bookings | Algemene voorwaarden