Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Opdrachtgever (het podium) en De Artiest (de band) , tot stand gebracht door Bianca Wijnsma Producties (waaronder Trigger Management & Bookings), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01164778, handelend als vertegenwoordiger en in opdracht van De Artiest.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door De Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, binden De Artiest en/of Trigger Management & Bookings niet, tenzij deze vooraf expliciet door De Artiest en/of Trigger Management & Bookings schriftelijk zijn aan­vaard.

Trigger Management & Bookings handelt als een bemiddelingskantoor in opdracht van De Artiest. De inhoud en voorwaarden voor deze dienstverlening zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Artiest en Trigger Management & Bookings.

Overeenkomsten voor optredens komen tot stand doordat Opdrachtgever (het podium), zijnde contractant 1 een contract aangaat met De Artiest, zijnde contractant 2, waarbij contractant 2 zich verplicht een optreden te verzorgen voor contractant 1, die hiervoor betalingsplichtig is. Opdrachtgever betaalt rechtstreeks aan De Artiest. De inhoud en voorwaarden voor deze overeenkomst zijn vastgelegd in een Optreed-contract. Trigger Bookings verzorgt het tot stand komen van deze overeenkomst als vertegenwoordiger en in opdracht van De Artiest.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.
1. “Trigger Bookings”, de verkorte naamstelling van Trigger Management & Bookings; het bemiddelingskantoor en vertegenwoordiger van de artiest, act, band;
2. “De Opdrachtgever”, het podium oftewel degene die een contract sluit met één of meerdere artiesten en/ of musici en/ of technici,
3. “De Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/ of uitoefenend kun­stenaar al dan niet verenigd in een formatie, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concer­ten en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen wor­den waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen -, die zich jegens De Opdrachtgever heeft ver­bonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
4. “De Wederpartij”, de Opdrachtgever en/of Artiest;
5. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voort­vloeiende uit de tussen Artiest en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Trigger Bookings meer werkzaamheden moeten verrichten en/ of hogere (on)kosten moeten maken;
6. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmake­lijk verbonden zijn met de overeenkomst tussen Artiest en Opdrachtgever;
7. “Samenwerkingsovereenkomst”, de overeenkomst tussen De Artiest en Trigger Bookings waarin de inhoud en voorwaarden van de dienstverlening door Trigger Bookings staan beschreven,
8. “Optreed-contract”, de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Artiest waarin de inhoud en voorwaarden van de dienstverlening van de Artiest staan beschreven;
9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in het Optreed-contract.
10. “Crew”, de personen die vanuit hun functie bij de band behoren: roadie, geluidstechnicus, lichttechnicus, manager.
11. “Gasten”, de personen die als gast van de band meekomen en bij name genoemd worden op de gastenlijst (max. 10 pers.) : familie, vrienden, kennissen, zakelijke relaties.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Artiest
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, aan Opdrachtgever zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden veertien dagen tenzij nadrukkelijk schriftelijk een andere geldigheidsduur aan Opdrachtgever is medegedeeld door Trigger Bookings.
2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de Opdrachtgever mondeling, danwel per e-mail de boeking bevestigt bij Trigger Bookings. Op dit moment wordt de wederpartij door Trigger Bookings ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
3. Trigger Bookings zal, namens De Artiest, de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch bin­nen een termijn van zeven dagen na dagtekening in het bezit is van Trigger Bookings.
4. Indien Trigger Bookings de overeenkomst niet binnen zeven dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft Trigger Bookings, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks per post of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht door De Artiest bij de Opdrachtgever. De Artiest betaalt vervolgens het meerwerk aan Trigger Bookings, zoals overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Optreed-overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt niet verrekend.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

1. De Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, alsmede met de soort en/ of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De auteursrechtenheffing door de BUMA/STEMRA/SENA evenals alle andere financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
3. De Artiest verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de Opdrachtgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Het produceren van geluidsvolume geschiedt in overleg.
4. De opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van De Artiest en/of door De Artiest ingeschakelde derden. Het podium is goed bereikbaar voor De Artiest en crew. Indien De Artiest haar apparatuur naar een bovenverdieping moet vervoeren, dient er een lift aanwezig te zijn in het gebouw of Opdrachtgever draagt zorg voor ondersteunende hulp in de zin van mankracht of middelen.
b. dat er voldoende en veilige stroomvoorziening (zie technische rider van De Band) aanwezig is. Indien de veiligheid van De Artiest en crew onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of een niet deugdelijk podium, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is De Artiest gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is de Opdrachtgever gehouden de volledige gage aan De Artiest uit te betalen.
c. dat er dranghekken op ruime afstand van het podium staan opgesteld indien De Artiest dit noodzakelijk acht en dat door haar vertegenwoordiger Trigger Bookings schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Opdrachtgever.
d. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met Trigger Bookings een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
e. dat er voor De Artiest en crew een nette, afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van voldoende tafels, stoelen, een spiegel en noodzakelijke verwarming.
f. dat De Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
g. dat, indien blijkt dat de populariteit van De Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan De Artiest gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
5. De Artiest speelt over de eigen backline tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. De technische rider van De Artiest maakt onderdeel uit van dit contract en wordt daarbij geleverd. Opdrachtgever verklaart de technische rider te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen en deze na te leven.
6. Indien De Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, dient deze de Opdrachtgever direct te waarschuwen. De Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen ten einde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
7. De Artiest verplicht zich er zorg voor te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen.
8. Iedere schade aangebracht aan instrumenten , geluid/licht, apparatuur e.d. van De Artiest zowel in eigendom als gehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, door andere artiesten of door mankracht ingezet door De Opdrachtgever als bedoeld in artikel 4a, wordt door Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. De Band kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het gebouw, inboedel etc. door derden.
9. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van De Band en crew. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van De Artiest op het podium en/of in de kleedkamer bevindt. Podium, kleedkamer en backstage zijn uitsluitend toegankelijk voor Band en crew.
10. Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte van één der artiesten, enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, is De Artiest gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat zij daarvoor schadeplichtig kan worden gesteld door Opdrachtgever. In dit geval dient de Band de Opdrachtgever onmiddellijk te waarschuwen.
11. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of andere overmacht, gelden de bepalingen als gesteld in artikel 11.0.
12. De Artiest behoudt zich het recht voor het optreden te annuleren, zulks tot uiterlijk 5 dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden te verplaatsen naar een andere datum (dit onder dezelfde voorwaarden) in geval De Artiest op de datum van het evenement een televisie-optreden c.q. tv-opname en/of een buitenlands tournee heeft, zonder dat De Artiest hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
13. Indien zich een situatie voordoet zoals in artikel 12 beschreven, danwel De Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is het optreden te realiseren, heeft Trigger Bookings het recht het desbetreffende optreden door een andere (gelijkwaardige) band te doen vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met De Artiest te annuleren.
14. Opdrachtgever biedt de bandleden en crew (crew is max. 2 personen) de volgende consumpties: 2 drankjes per persoon per uur. Tevens biedt Opdrachtgever de Artiest en crew een eenvoudige maaltijd aan indien zij langer dan 4 uren op locatie is tbv van opbouw, soundcheck, optreden en afbouw.
15. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat De Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Invulling van de pauzetijden geschiedt in overleg.
16. Opdrachtgever zorgt voor gratis parkeerplaatsen voor De Artiest vlakbij de podiumingang. Eventuele parkeerkosten zijn voor de Opdrachtgever. Eventuele te verwachten problemen met parkeren van de voertuigen van De Artiest en crew dienen vooraf te worden gemeld bij Trigger Bookings.
17. Licht en Geluid worden verzorgd door Opdrachtgever. De Artiest neemt mogelijk haar eigen geluidsman mee. Deze is dan aanwezig bij de soundcheck en dient toegang te krijgen tot de geluidsapparatuur ten tijde van de soundcheck en het optreden van De Artiest. Opdrachtgever verleent de geluidsman van De Artiest alle ruimte om zijn taak uit te voeren en geeft ook door hem ingehuurde derden (waaronder de licht- en geluidsleverancier) opdracht hieraan mee te werken.
18. Wanneer Opdrachtgever posters laat ontwerpen waarop De Artiest aangekondigd wordt met logo en/of foto dient hij de officiële huisstijl en persfoto van De Artiest te gebruiken. De Artiest zal deze op verzoek aanleveren. Wanneer Opdrachtgever een persbericht doet uitgaan waarin inhoudelijk over De Artiest gesproken wordt, dient De Artiest inzage te krijgen in de tekst en deze goed te keuren voordat het bericht gepubliceerd wordt.
20. De Artiest heeft het recht in/op de zaal/het terrein waar het optreden plaats vindt artikelen te (doen) verkopen die in verband staan met De Artiest (CD’s, merchandise etc).
21. De Artiest heeft de mogelijkheid om maximaal 10 gasten het optreden gratis bij te laten wonen. Hiertoe wordt voor aanvang van het optreden een gastenlijst aan de organisatie overhandigd/gemaild. Voor gasten geldt: vrije entree, maaltijden/consumpties voor eigen rekening, geen toegang backstage.

Artikel 4. Rechten
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door De Artiest en/of Trigger Bookings ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij De Artiest en/of Trigger Bookings. Het is de Opdrachtgever en niet toegestaan om zon­der voorafgaande schriftelijke toestemming van De Artiest en/of Trigger Bookings van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 5. Prijzen
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijd­stip van de offerte en/ of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van De Artiest prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoers­kosten, technische- en/ of organisatorische kosten – mochten voordoen, is De Artiest gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voor­noemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief btw, exclusief licht en geluid en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten;

Artikel 6. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk zeven dagen voor datum aanvang. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/ of opschorting.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. De Artiest heeft dan het recht om zonder nadere aankondig­ing van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan De Artiest verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente ver­hoogd met een contractuele rente van twee procent, waar­bij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan De Artiest tevens de buitengerechtelijke incas­sokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro.
4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door De Artiest in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft De Artiest het recht diens ver­plichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens De Artiest voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. De Artiest is steeds gerechtigd de opdrachtgever te ver­zoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van De Artiest te verschaffen.

Artikel 7. Annulering door Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met De Artiest gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Trigger Bookings, handelend als vertegenwoordig van De Artiest, mede te delen.
2. In het geval De Opdrachtgever de met De Artiest gesloten overeenkomst annuleert is De Opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, de totale overeengekomen uitkoopgage jegens De Artiest verschuldigd.
2a. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepass­ing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
3. De opdrachtgever vrijwaart De Artiest en/of Trigger Bookings volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/ of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. Klachten van Opdrachtgever
1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoe­ring van enige verplichting uit hoofde van de met De Artiest gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partij­en steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan Trigger Bookings per aangetekende brief ken­baar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt De Artiest geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring
1. De Artiest en/of Trigger Bookings kunnen door de wederpartij nimmer aansprake­lijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/ of grove schuld van De Artiest en/of Trigger Bookings. Indien en voor zover op De Artiest en/of Trigger Bookings enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door De Artiest uit hoofde van de desbe­treffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefac­tureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. De Artiest en/of Trigger Bookings is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/ of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/ of zaken, gedurende het evenement.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/ of verlies van door De Artiest, Trigger Bookings of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/ of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart De Artiest en/of Trigger Bookings voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van meerwerk en/ of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van De Artiest, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door De Artiest ingeschakelde derden – waaronder Trigger Bookings -, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart De Artiest en/of Trigger Bookings tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van De Artiest om van de Opdrachtgever al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van De Artiest of van de door haar ingeschakelde derden – waaronder Trigger Bookings- , voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De Opdrachtgever vrijwaart De Artiest en Trigger Bookings tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. Ontbinding
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– De Artiest, handelend als een formatie van meerdere muzikanten verenigd in een band, ophoudt te bestaan –
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Trigger Bookings en/of De Artiest gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 11. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waar­door De Artiest diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, zullen voor De Artiest als over­macht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie De Artiest voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Opdrachtgever
2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is De Artiest in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ont­binden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat De Artiest hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evene­ment en/ of optreden van De Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 11 b. Onverbindendheid/ Hiaten
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onver­minderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet­-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet ­verbindende bepaling.

Artikel 12. Geschillen
1. Op de door De Artiest gesloten overeenkomsten en de afhandeling daarvan door Trigger Bookings, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Groningen.

Share:
Copyright 2019 Trigger Management & Bookings | Algemene voorwaarden